Antistollingsbehandeling

Algemeen

De trombosediensten houden zich sedert de jaren vijftig bezig met de uitvoering van de behandeling met cumarines, ofwel vitamine-K-antagonisten (VKA). De in Nederland meest gebruikte VKA’s zijn acenocoumarol en fenprocoumon. Een enkele maal wordt (door buitenlandse patiënten of in onderzoeken) warfarine gebruikt.

De uitvoering door de trombosedienst bestaat uit het doseren van de VKA’s op basis van de INR en het bepalen van het volgende controlemoment. Dit alles rekening houdend met vele bijzondere omstandigheden zoals nevenmedicatie, intercurrente ziekte, optredende (bloedings-)complicaties en voorgenomen ingrepen.

De artsen en overige medewerkers van de trombosedienst beschikken over specifieke deskundigheid omtrent stolling en antistolling. De trombosedienst in zijn geheel is een goed georganiseerde logistieke organisatie met als één van de belangrijkste doelen het bereiken van een hoge mate van patient compliance. Dit is bij de VKA’s van uitzonderlijk groot belang vanwege de smalle therapeutische marge tussen het vermijden van trombotische events (effectiviteit) en het voorkomen van bloedingen (veiligheid).

De Stichting Rode Kruis Trombosedienst Neder-Veluwe is geaccrediteerd volgens de normen van CCKL.

Taakverdeling

De trombosedienst houdt zich bezig met de uitvoering na de indicatiestelling.
Deze indicatiestelling gebeurt door de huisarts, verpleeghuisarts of behandelend specialist.
Deze behandelaars verstrekken ook de recepten voor de gebruikte VKA.
De uitvoering door de trombosedienst is gebaseerd op landelijke richtlijnen m.b.t. de te kiezen INR-streefgrenzen en het doseerprotocol.
Van de praktische uitvoering houdt de trombosedienst een (digitaal) dossier bij. Hierin vindt ook een registratie van complicaties plaats.
Het staken van de behandeling gebeurt eveneens op gezag van de behandelend (verpleeg-)huisarts of specialist.

Samenwerking

Antistolling met VKA’s is ketenzorg bij uitstek. Dit stelt hoge eisen aan de communicatie tussen de betrokken behandelaars. De trombosedienst neemt dan ook geregeld met de andere behandelaars contact op bij bijzondere omstandigheden en problemen. Bovendien worden (verpleeg-)huisartsen actief geïnformeerd over een gemeten hoge INR (>8) bij de patiëntcontrole. Een ervaren medewerker van de trombosedienst is, via de receptie van ziekenhuis Gelderse Vallei, voor behandelaars (artsen en apothekers) 7×24 uur bereikbaar. Deze medewerker heeft inzicht in het antistollingsdossier van de patiënt en is voldoende deskundig om de meeste situaties samen met de behandelaar op te lossen. Indien nodig kan deze medewerker ruggespraak houden of de behandelaar in rechtstreeks contact brengen, met een ervaren arts trombosedienst.

Behandelmethoden

De trombosedienst werkte van oudsher met de venapunctie en INR-analyse in het laboratorium. Dit is voor veel patiënten nog steeds de gevolgde methode. Sinds enkele jaren bestaat er voor een deel van de patiënten de mogelijkheid zelf een INR te bepalen en de VKA te doseren. Informatie hierover vindt u onder zelfmeten op deze website.

De mogelijkheid van dit zelfmanagement heeft geleid tot landelijke commerciële activiteiten van nieuwe zorgpartijen. De Stichting Rode Kruis Trombosedienst Neder-Veluwe spant zich doelbewust in zelf een gedegen zelfmanagementprogramma te bieden vanuit de visie dat samenwerking tussen regionale behandelaars betere condities schept voor de kwaliteit van de patiëntenzorg dan onnodige opschaling naar landelijke programma’s