Privacy-beleid

Privacy-beleid St. Rode Kruis Trombosedienst Neder-Veluwe

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft u meer privacy-rechten. Hierdoor heeft u meer controle op wat de Trombosedienst van u weet.

Privacy bij verwerking van uw persoonsgegevens

Als cliënt heeft u recht op privacy bij de verwerking van uw persoonsgegevens. De Trombosedienst werkt volgens het privacyreglement dat is gebaseerd op de kaders uit de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) , de wet AVG en de Europese wet GDPR (Global Data Protection Regulation).

Vanaf het moment dat u door de Trombosedienst wordt behandeld, worden uw gegevens opgenomen en verwerkt. Deze gegevens worden gebruikt om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens.
Dit betekent dat wij uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming doorgeven aan anderen. Als uitzondering geldt het doorgeven van gegevens die belangrijk zijn voor uw behandeling aan anderen die direct betrokken zijn bij uw antistollingsbehandeling (bijvoorbeeld uw huisarts of specialist). In deze gevallen wordt uw toestemming niet door ons gevraagd omdat wij ervan uitgaan dat deze gegevensuitwisseling noodzakelijk is voor uw behandeling.

U heeft het recht om te weten wat er over u geschreven staat en dus kunt u om inzage in uw dossier vragen. De meest relevante rechten zijn hieronder weergegeven.

U heeft het recht om:

  • De gegevens die de Trombosedienst van u verwerkt in te zien.
  • Een afschrift van deze gegevens op te vragen bij de Trombosedienst.
  • (Gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen. Dit kan echter afgewezen worden indien er wettelijke regelingen zijn die het niet toestaan of dat het niet van ons verlangd kan worden.
  • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan echter afgewezen worden indien er wettelijke regelingen zijn die het niet toestaan of dat het niet van ons verlangd kan worden.
  • Indien de gegevens in uw dossier niet kloppen, de Trombosedienst te vragen uw gegevens aan te passen. Dit kan alleen als uw gegevens feitelijk niet juist of onvolledig zijn.
  • De gegevens van uw medisch dossier te laten verwijderen. De Trombosedienst houdt zich aan de wettelijk gestelde bewaartermijn van tenminste 15 jaar.
  • Alleen door u mag uw dossier worden ingezien. Dus geen inzage aan familieleden of partners, tenzij u dat zelf beslist.
  • Uw belangen te laten behartigen door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, uw curator of mentor).

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze Trombosedienst.